Polityka prywatności Agrocentrum WB

 1. Postanowienia ogólne
  Administratorem Państwa Danych jest Agrocentrum WB, ul. Częstochowska 36, ul.Pomorska 3a 45-321 Opole, NIP 7541483485 (dalej jako „Administrator”). Z Administratorem mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@agrocentrumonline.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 2. Sposób gromadzenia Państwa danych osobowych
  Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących sytuacjach:
  • jeżeli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, tj. osobiście, za pośrednictwem strony internetowej www.agrocentrumwb.opole.pl, poczty elektronicznej lub telefonicznie w celu uzyskania informacji o naszych produktach oraz realizowanych przez nas usługach;
  • w przypadku zakupu produktów lub usług przez Państwa bezpośrednio od nas, w tym również za pośrednictwem sklepu internetowego;
  • w ramach prowadzonej przez nas działalności marketingowej, w przypadku Państwa odpowiedzi na nasze kampanie marketingowe;
  • w ramach danych przetwarzanych za pomocą plików „cookies”, jeżeli wyraziliście Państwo na to zgodę.

  Powyższe przypadki przetwarzania Państwa danych osobowych mają charakter przykładowy, choć należą do sytuacji typowych. Możliwe są również jednak inne sytuacje, w których będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, przykładowo, gdy wymagają tego od nas obowiązujące przepisy prawa.

 3. Zakres gromadzonych danych osobowych
  W zależności od celu przetwarzania możemy gromadzić następujące Państwa dane osobowe:
  • dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres, numer lub numery telefonów, adres e-mail;
  • inne dane, w szczególności: nazwa firmy, adres firmy, adres zamieszkania, NIP, KRS;
  • dane identyfikacyjne, w szczególności numer klienta i numer umowy;
  • preferencje w zakresie sposobu kontaktowania się z Państwem przez przedstawicieli/pracowników AgrocentrumWB i podmiotów z nim współpracujących oraz preferencje co do sposobu otrzymywania treści marketingowych;
  • dane związane ze sprzedażą, w tym dotyczące Państwa zakupów, oraz wykonywaniem usług serwisowych;
  • dane z aplikacji/stron internetowych/ mediów społecznościowych;

 4. Wykorzystanie Państwa danych osobowych
  Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
    1. jest to niezbędne dla realizacji umowy, którą zawarli Państwo z AgrocentrumWB lub do podjęcia czynności, na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
    2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AgrocentrumWB w celach:
     • statystycznych,
     • badania satysfakcji klienta,
     • dochodzenia roszczeń;
     • marketingowych, w tym w celu przesyłania treści marketingowych (np. ofert produktów i usług AgrocentrumWB oraz podmiotów z nim współpracujących), w przypadkach przetwarzania danych w tych celach, gdy interesy lub podstawowe prawa i wolności klientów nie mają charakteru nadrzędnego względem interesu AgrocentrumWB
    3. związanych z inną działalnością marketingową AgrocentrumWB i podmiotów z nim współpracujących – w przypadku, gdy wyrazili Państwo uprzednio zgodę na przetwarzanie swoich danych w tych celach;
    4. podatkowych oraz rachunkowych.
    5. Podanie przez Państwa danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, adresu, oraz – w zależności od przedmiotu umowy – innych danych, może być warunkiem jej zawarcia. W takiej sytuacji ich podanie nie będzie obowiązkowe, aczkolwiek może to skutkować niemożliwością zawarcia umowy przez AgrocentrumWB. Ponadto podanie określonych danych jest wymogiem ustawowym, w szczególności wynikającym z przepisów podatkowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.


  1. Państwa uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
   1. Prawo do cofnięcia zgody – w dowolnym czasie mogą Państwo wycofać zgodę, ze skutkiem od chwili wycofania zgody, na przetwarzanie danych złożoną AgrocentrumWB. W takim przypadku Państwa dane nie będą przetwarzane przez AgrocentrumWB oraz podmioty z nim współpracujące w celach objętych uprzednią zgodą.
   2. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – mogą Państwo żądać usunięcia wszystkich lub części swoich danych osobowych.
   3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AgrocentrumWB.
   4. Prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych.
   5. Prawo do żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych.
   6. Prawo do żądania od Administratora ograniczenia Państwa danych osobowych.
   7. Prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
   8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   Mogą Państwo skorzystać z powyższych uprawnień, z wyłączeniem pkt. 8, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty tradycyjnej, na adres siedziby Administratora lub poczty elektronicznej, na adres e-mail kontakt@agrocentrumonline.pl.

  2. Przekazywanie Państwa danych osobowych
   Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z AgrocentrumWB oraz niektórym partnerom handlowym, jak również podmiotom realizującym na rzecz Administratora usługi prawne, usługi rachunkowe oraz usługi informatyczne, w tym również hostingowe. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach nieobjętych Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  3. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych
   Administrator podejmuje wszelkie starania, wymagane przez obowiązujące przepisy, celem zapewnienia wszelkich środków fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.

  4. Czas przechowywania Państwa danych osobowych
   Państwa dane są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane, jak również do realizacji innych celów z tym powiązanych, w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, a także tak długo, jak wymagają tego od Administratora obowiązujące przepisy prawa, np. z zakresu rachunkowości. Państwa dane, uzyskane na podstawie Państwa uprzedniej zgody, będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa tej zgody. Ponadto Państwa dane przetwarzane przez Administratora na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu będą przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu, zgodnie z art. 21 ust.1 RODO.

  5. Zmiana postanowień Polityki Prywatności
   W zależności od potrzeb oraz zmian w obowiązujących przepisach Administrator zastrzega możliwość aktualizacji niniejszej polityki prywatności, o czym zostaną Państwo poinformowani, w szczególności